Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Stanisława Staszica w Pile

Piła

64-920 Piła

ul. Podchorążych 10

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Mechanika i budowa maszyn
Elektrotechnika
Budownictwo
Pielęgniarstwo
Filologia
Ekonomia
Fizjoterapia
Ratownictwo medyczne
Praca socjalna
Kosmetologia
Praca socjalna
Transport

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Instytuty

 

TEORIA I PRAKTYKA – DUET DOBRZE SKOMPONOWANY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Od 2000 roku kształcimy specjalistów na praktycznych kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i medycznych . Prowadzimy studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, odpowiadające na dynamiczne przemiany rynku pracy. Co więcej, w programie studiów znajdują się wielomiesięczne praktyki. Umożliwia to naszym studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych – tak wysoce cenionych przez pracodawców.

Szeroka współpraca Uczelni z biznesem krajowym i międzynarodowym zaowocowała studiami dualnymi – innowacyjnym projektem edukacyjnym na kierunkach inżynierskich. Na studiach tego typu kształcimy w partnerstwie z kilkudziesięcioma firmami m.in.: Philips Lighting Poland, SeaKing Poland, czy Hydro. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, prowadzącą studia dualne na tak szeroką skalę.

Studenci kierunku pielęgniarstwo, będą doskonalić swoje umiejętności w Centrum Symulacji Medycznych. Centrum obejmie: symulatory umożliwiające odtwarzanie mechanizmów fizjologicznych m.in. krwawienia i oddychania, kilkadziesiąt scenariuszy skomplikowanych przypadków medycznych, zaawansowany system audiowizualny, dzięki któremu możliwe będzie rejestrowanie zajęć w celach dydaktycznych. Studenci będą ćwiczyć przypadki skomplikowane i rzadkie oraz sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności w warunkach klinicznych w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu, nie spowoduje krzywdy pacjenta. Cały ten proces odbywał się będzie w specjalistycznych pracowniach, które stanowić będą kopię sal i pracowni szpitalnych. Symulację medyczną uznaje się obecnie za jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego.

 

SPECJALISTYCZNE STREFY DYDAKTYCZNE

Specjalnie dla studentów kierunków medycznych, powstają także strefy, które przygotują do praktycznej pracy z pacjentem: strefa jazdy na wózkach inwalidzkich – wyposażona w urządzenia imitujące bariery architektoniczne o różnym stopniu trudności. Strefa stanowić, będzie uzupełnienie utworzonego w 2014 r. Centrum Fizjoterapii PWSZ w Pile.

Kolejną inwestycją będzie strefa symulacji z zakresu ratownictwa medycznego – przeznaczona do przeprowadzania symulowanych akcji ratunkowych w terenie. Stworzenie tej strefy wpłynie na usprawnienie współpracy ze służbami ratunkowymi, w tym: strażą pożarną i policją. Na Uczelni powstanie także strefa ćwiczeń dla kierunków inżynierskich - stanowiąca miejsce na ulokowanie kontenera o powierzchni ok. 16 m kw. w celu nauki jego załadunku i rozładunku w ramach zajęć praktycznych na kierunku transport. Strefa stanowić będzie także miejsce do ćwiczeń w zakresie budowania ścian budynków na kierunku budownictwo i pokazów sprzętu, który ze względu na gabaryty nie mieści się w obiektach.

 

STUDIA - NAPRAWDĘ CIE NA NIE STAĆ!

Nie od dzisiaj wiadomo, że studia kosztują – nawet studiując w bezpłatnym trybie stacjonarnym, musisz liczyć się z szeregiem nieuniknionych wydatków, dlatego warto wiedzieć, że wraz z początkiem roku akademickiego, otwierają się możliwości wsparcia finansowego. Opcji jest kilka – sprawdź, z której możesz skorzystać: stypendium socjalne; stypendium naukowe - Rektora dla najlepszych studentów; stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia; stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; zapomogi oraz wysokie stypendia i nagrody fundowane przez firmy współpracujące z naszą Uczelnią.

 

STUDIA W MIĘDZYNARODOWYM WYDANIU

Studiowanie w PWSZ w Pile jest niezapomnianym doświadczeniem! Możecie spotkać tu wyjątkowych wykładowców i studentów. Dzięki temu, że Uczelnia prowadzi szeroką współpracę międzynarodową w ramach programu ERASMUS+, nasi studenci mają możliwość odbycia nawet 1/3 studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich PWSZ w Pile m.in. w: Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Grecji, Turcji, na Litwie, Słowacji. Program Erasmus+ umożliwia naszym studentom także odbycie praktyk zawodowych poza granicami kraju.