Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie

Kraków

Kraków

Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo narodowe
Cena za semestr od 2160zł od od od
Inżynieria zarządzania
Cena za semestr od od 2160zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis Uczelni – Wyższa Szkoła Biznesu w Krakowie


Wydział Zamiejscowy w Krakowie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest placówką specjalizującą się w kształceniu ekspertów w dziedzinach: ekonomicznej, społecznej i technicznej. Działalność dydaktyczna wydziału wsparta jest realizacją badań naukowych oraz aktywnością podejmowaną w zakresie rozwijania szeroko pojętego społeczności regionu.

Wyższa Szkoła Biznesu zajmuje się tworzeniem regionalnych tradycji akademickich w obrębie miasta oraz całego rejonu. Uczelnia w Krakowie realizuje kształcenie na wysokim, europejskim poziomie, stwarzając jednocześnie możliwość samodoskonalenia się społeczeństwa i wzrostu cywilizacyjnego w epoce rozwijającej się gospodarki. Celem WSB jest wsparcie działań zmierzających do osiągania sukcesów, rozwoju kreatywności oraz zbudowania trwałego gruntu pod przyszłą edukację. Pracownicy naukowi uczelni wyróżniają się dużym potencjałem intelektualnym, który za sprawą planowych projektów badawczo-naukowych pozytywnie oddziałuje na społeczeństwo regionu.

 

Atuty Uczelni

Wysoka renoma Wyższej Szkoły Biznesu w Krakowie oraz realizowanych przez nią studiów. Uczelnia cechuje się wysoką jakością kształcenia, którą potwierdzają najwyższe pozycje w ogólnokrajowych rankingach, a także akredytacje przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Pierwsza pozycja WSB w prestiżowym rankingu szkół wyższych. W ubiegłym roku Fundacja Perspektywy przyznała placówce 10 pozycję w ogólnopolskim zestawieniu obejmującym niepubliczne uczelnie wyższe. Wysokie miejsce w rankingu jest potwierdzeniem doskonałej oceny uczelni w zakresie umiędzynarodowienia studiów, potencjału naukowego oraz nowoczesnej infrastruktury.

WSB jako pierwsza polska uczelnia niepubliczna została uhonorowana przez Polską Komisję Akredytacyjną wyróżniającą oceną instytucjonalną. Do tej pory posiadaniem tak wysokiej noty pochwalić się mogło wyłącznie 11 publicznych szkół wyższych w Polsce.

Możliwość studiowania za granicą i udziału w programie Erasmus. Wyższa Szkoła Biznesu umożliwia odbycie części kształcenia w jednej w partnerskich uczelni z całego świata. Placówka uczestniczy również w programie Erasmus.

Szerokie wsparcie dla absolwentów uczelni wkraczających na rynek pracy. Osoby, które ukończyły kształcenie w Wyższej Szkole Biznesu mogą liczyć na otrzymanie profesjonalnej pomocy świadczonej przez Akademickie Biuro Karier. Wsparcie obejmuje poszukiwanie miejsc pracy i stażów, a także udzielenie informacji o funkcjonowaniu na rynku zatrudnienia.

Bogaty system stypendialny dostępny już od pierwszego roku studiów. Osoby rozpoczynające studia w Krakowie mogą ubiegać się o przyznanie różnorodnego wsparcia finansowego. Uczelnia oferuje studentom szereg programów stypendialnych, a także inne formy wsparcia.

Indywidualizacja studiów. Wyższa Szkoła Biznesu realizuje nowoczesny model kształcenia, który umożliwia zindywidualizowanie procesu kształcenia na studiach. Opracowany przez uczelnie system realizowany jest w wielu formach.

Ciekawe możliwości podejmowania aktywności studenckiej. W obrębie uczelni funkcjonuje wiele jednostek umożliwiających studentom aktywne działania na rzecz społeczności akademickiej i otoczenia. Studenci WSB mogą wstąpić do Samorządu Studenckiego, Akademickiego Związku Sportowego oraz licznych kół naukowych. Dodatkowa aktywność pozwala uczniom na zdobycie doświadczenia i nowych umiejętności w zakresie m.in. organizacji konferencji, koncertów oraz imprez studenckich.

Świetnie wyposażona baza dydaktyczna. Wyższa Szkoła Biznesu dysponuje nowoczesną infrastrukturą i profesjonalnymi laboratoriami, które pozwalają studentom poszerzać wiedzę praktyczną oraz rozwijać zainteresowania.

Możliwość intensywnej nauki w zakresie języków obcych. Wykładowcy WSB przykładają szczególną uwagę do rozwoju umiejętności językowych wśród studentów kształcących się na uczelni.

 

Zasady rekrutacji (Uczelnia – Wyższa Szkoła Biznesu w Krakowie)

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Biznesu opiera się na kolejności zgłoszeń. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na uczelnię w Krakowie powinien dokonać elektronicznej rejestracji, skompletować i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (łącznie ze świadectwem maturalnym), a także uregulować wymagane opłaty.

Wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego nie mają wpływu na decyzję o zakwalifikowaniu na studia w WSB. Kandydat, który może poszczycić się posiadaniem bardzo dobrych wyników na świadectwie maturalnym ma jednak możliwość ubiegania się o specjalne stypendium.

Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku obcym objęta jest dodatkowymi wymaganiami dla kandydatów. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na Filologię angielską bądź International Business zobowiązana jest do dostarczyć dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym (umiejętność może zostać potwierdzona na podstawie świadectwa maturalnego lub certyfikatu językowego). W przypadku braku odpowiedniego dokumentu, kandydat poddawany jest testowi kwalifikacyjnemu przygotowanemu przez uczelnię. Wyższa Szkoła Biznesu zajmuje się organizacją intensywnych kursów przygotowujących do kształcenia na studiach anglojęzycznych.

Rekrutacja na WSB w Krakowie w 5 krokach:
1. Dokonaj wyboru kierunku i trybu studiów.
2. Wypełnij i prześlij formularz elektroniczny.
3. Wpłać opłatę rekrutacyjną.
4. Dostarcz wszystkie wymagane dokumenty na studia.
5. Zostałeś studentem/studentką Wyższej Szkoły Biznesu!

 

Studia za granicą. Program Erasmus


Okres studiów jest znakomitym, pozwalającym na rozwinięcie skrzydeł etapem życia. Poza uczestnictwem w nauce, studenci mają szansę kształtowania swojej osobowości, poprzez aktywne uczestnictwo w życiu uczelni. Wybór Wyższej Szkoły Biznesu pozwala nie tylko rozszerzyć horyzonty naukowe i zwiększyć poziom wiedzy, ale również zdobyć piękne wspomnienia. Studia są doskonałą okazją do budowania doświadczenia, kontaktów w świecie nauki oraz rozwoju kreatywności. WSB w Krakowie umożliwia połączenie nauki i realizacji ciekawych pomysłów.

Utrzymywanie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej stanowi jeden z głównych filarów działalności uczelni. WSB zapewnia studentom możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez udział w wyjazdach stypendialnych, wykładach i kursach gościnnych na uczelni.

Wyższa Szkoła Biznesu nawiązuje kontakty i utrzymuje stałą współpracę z wieloma zagranicznymi szkołami wyższymi oraz instytucjami międzynarodowymi. Należą do nich między innymi: London Chamber of Commerce and Industry, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH, Intelligent Business Solutions, BSS Materialflussgruppe, Volkswagen, TESCO SW, Hellweg oraz Bitsnbrains. Współpraca uczelni z podmiotami zagranicznymi opiera się na wymianie studentów, kadry dydaktycznej i innych pracowników, a także na wspólnej realizacji praktyk zawodowych, prowadzeniu badań naukowych, wymianie doświadczeń i organizacji programów kształcenia.

Szeroka współpraca międzynarodowa pozwala studentom, absolwentom i pracownikom zdobyć nowe doświadczenia, niezwykle cenne zarówno podczas realizacji celów zawodowych, jak i prywatnych, a dodatkowo zwiększające również konkurencyjność danej osoby na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Program Erasmus+

Erasmus+ jest programem, który stwarza studentom możliwość wyjazdów zagranicznych, na okres jednego lub dwóch semestrów do jednej z wielu partnerskich uczelni. Wyższa Szkoła Biznesu zawiązana jest umowami współpracy z licznymi zagranicznymi przedsiębiorstwami, dzięki którym studenci mogą odbywać praktyki zawodowe poza granicami kraju. Erasmus+ niesie również korzyści dla pracowników dydaktycznych uczelni. Program gwarantuje im możliwość uczestnictwa w ważnych przedsięwzięciach, takich jak projekty badawcze oraz konferencje, a dodatkowo pozwala również na rozszerzenie kontaktów w kręgach naukowych i akademickich.

W maju 2016 roku Wyższa Szkoła Biznesu wzięła udział w prestiżowym wydarzeniu – International Day. W spotkaniu uczestniczyło około 70 młodych osób, pochodzących z zagranicznych placówek współpracujących z WSB w ramach wymiany studentów i pracowników. W ramach wydarzenia uczelnia przygotowała spotkanie integracyjne oraz z udziałem kadry akademickiej.

 

Intensywna nauka języków obcych

W Wyższej Szkole Biznesu w Krakowie funkcjonuje Studium Języków Obcych, które specjalizuje się w kształceniu językowym na wszystkich poziomach zaawansowania. Jednostka prowadzi lektoraty dla studentów oraz kursy językowe dla osób pragnących rozwinąć swoje zdolności lingwistyczne, które prowadzi Europejska Szkoła Języków Obcych. Kształcenie odbywa się z ogromnym naciskiem na komunikację, przez co prowadzone jest w formie warsztatowej.

Dodatkowa wiedza z języka biznesu

Kształcenie w zakresie języków obcych rozszerzone jest ogólnymi elementami z języka biznesowego oraz korespondencji handlowej. Ich celem jest poszerzenie zdolności językowych studentów, a także ich lepsze przygotowanie do międzynarodowego egzaminu przeprowadzanego przez Centrum Egzaminacyjne uczelni.

Egzaminy TOEIC dla wszystkich studentów

Rozwinięty system kształcenia językowego w Wyższej Szkole Biznesu obejmuje przeprowadzenie egzaminów TOEIC i TOEIC Bridge, co jest bardzo dużym atutem dla studentów. Podejście do egzaminu jest całkowicie bezpłatne i możliwe dla wszystkich osób już po ukończeniu V semestru studiów. Zaliczenie obowiązkowego elementu stanowi idealną okazję do obiektywnej i trafnej oceny posiadanych umiejętności w zakresie języka angielskiego. Osoby pragnące otrzymać oficjalny certyfikat mogą zakupić go na preferencyjnych zasadach i w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Sale językowe

Wyższa Szkoła Biznesu dysponuje kompleksowo wyposażonymi salami językowymi. Znajdują się w nich interaktywne tablice oraz sprzęt komputerowy posiadający specjalistyczne oprogramowanie. Wykorzystanie w czasie zajęć tablic interaktywnych ma na celu poprawę efektywności kształcenia poprzez stymulację wszystkich zmysłów.

 

Ciekawe życie studenckie


WSB w Krakowie umożliwia studentom aktywne uczestnictwo w działaniach Samorządu Studenckiego, Kół Naukowych oraz Akademickiego Związku Sportowego. Członkostwo w uczelnianych organizacjach pozwala na zdobycie nowych umiejętności związanych m.in. z przygotowywaniem konferencji, koncertów oraz imprez studenckich, a także na uzyskanie doświadczenia pomocnego w podjęciu przyszłej pracy zawodowej.

Koła naukowe
W strukturach Wyższej Szkoły Biznesu funkcjonuje wiele aktywnych kół naukowych. Należą do nich:
• Informatyczne Koło Naukowe,
• Interdyscyplinarne Koło Naukowe Zarządzania Wiedzą i Informacją,
• Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego,
• Koło Naukowe „Climate Changes”,
• Koło Naukowe Grupa PoPrzezMEDIA
• Koło Naukowe Komunikacji Społecznej,
• Koło Naukowe „Obieżyświat”
• Koło Naukowe „Pedagogica”
• Koło Naukowe Profesjonalnego Zarządzania,
• Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych,
• Studenckie Koło Naukowe ITLogis.

Co więcej studenci WSB podejmują aktywność w ramach Parlamentu Studenckiego oraz Stowarzyszenia Uczelni Niepaństwowych MONSSUN.

Samorząd Studencki
Działalność Samorządu Studenckiego koncentruje się na organizacji seminariów, wyjazdów naukowych oraz imprez studenckich takich jak dyskoteki, Andrzejki i Mikołajki. Członkowie organizacji co roku aktywnie uczestniczą w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prowadzą działalność charytatywną i społeczną, a także biorą udział w wydarzeniach przygotowywanych przez uczelnię, a więc w Żakaliach, konferencjach i wykładach ogólnodostępnych.

Akademicki Związek Sportowy WSB organizuje imprezy sportowe, wycieczki, wyjazdy na narty, rejsy oraz turnieje sportowe w piłkę nożną, siatkówkę, darta i kręgle.