APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kraków

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Bezpieczeństwo wewnętrzne
Cena za semestr od 2100zł od od od

    - spec. Administracja systemami bezpieczeństwa

    - spec. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

    - spec. Bezpieczeństwo informacji

    - spec. Detektywistyka

    - spec. Poszukiwanie osób zaginionych

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2200 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2100 semestr

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powstały z myślą o osobach chcących w przyszłości pracować w sektorach związanych z bezpieczeństwem – jednostkach administracji specjalnej, firmach zajmujących się ochroną osób i mienia, czy też jednostkach wojskowych.

W związku ze stale rosnącą rolą bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, a także na terenie całej Unii Europejskiej, wykształcenie w tym kierunku staje się cennym atutem na rynku pracy i znacznie poszerza perspektywy szybkiego awansu zawodowego.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego oferuje możliwość studiowania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – studia na poziomie licencjackim trwają przez sześć semestrów. Przygotowany przez nas program nauczania – zgodny z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – łączy w sobie zagadnienia z zakresu: prawa, humanistyki oraz ekonomii, pozwalając studentowi poszerzyć wiedzę merytoryczną, a jednocześnie nabyć umiejętności praktyczne – w tym językowe i związane ze sztukami walki.

Jeżeli interesują Cię studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków i Katowice to miasta, w których realizowane są studia w tym zakresie. Zaś każdy student ma możliwość wybrania jednej z kilku specjalności.

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie obecnie oferuje następujące specjalności:

 • i porządek publiczny,
 • poszukiwanie osób zaginionych,
 • detektywistyka,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacji.

 • Stawiamy na nowoczesne i dostosowane do obecnej sytuacji społeczno-politycznej przedmioty. Nasi studenci zapoznają się między innymi z zagadnieniami takimi jak: zwalczanie przestępczości, ochrona mienia, bezpieczeństwo państwa, ale także z prawami człowieka, etyką zawodową, dodatkowo przechodząc szkolenie strzeleckie, czy z zakresu sztuk walki.

  Wiemy, że nowoczesny i praktyczny program nauczania to nie wszystko. Ważni są również wykładowcy. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zajęcia prowadzone są przez ekspertów z pasją, którzy znają zarówno merytoryczne, jak i praktyczne aspekty pracy w sektorze bezpieczeństwa i chętnie dzielą się własnymi doświadczeniami ze studentami.

  Podejmując studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na naszej uczelni, otwierasz sobie drogę do kariery na stanowiskach kierowniczych w jednostkach bezpieczeństwa wewnętrznego i nie tylko.

  Jeśli to Twoje marzenie, nie wahaj się i już dziś przystąp do rekrutacji! U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności, których potrzebujesz!

   

  Administracja systemami bezpieczeństwa

  Na specjalności Administracja systemami bezpieczeństwa studenci poszerzą wiedzę na temat ochrony prawnej osób i mienia oraz funkcjonowania organów porządku publicznego. W trakcie nauki rozwija się zdolność strategicznego planowania, co stanowi podstawę prognozowania i prewencji w środowisku przestępczym. Studenci poznają również zasady bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie a także sposób działania administracyjnego w sytuacjach kryzysowych.

  Proponowane przedmioty na specjalności Administracja systemami bezpieczeństwa:

 • Podstawy prawoznawstwa,
 • Konstytucyjny system organów państwa,
 • Nauka o administracji,
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze,
 • Zamówienia publiczne,
 • Publiczne prawo gospodarcze,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji,
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • Socjologia i metody badań socjologicznych,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Logika prawnicza,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Instytucje Unii Europejskiej,
 • Ustrój samorządu terytorialnego,
 • Prawo cywilne z umowami w administracji.
 •  

  Bezpieczeństwo i porządek publiczny

  Celem studiów na tej specjalności jest stworzenie możliwości zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Studenci otrzymują również wiedzę z zakresu kryminalistyki, kryminologii oraz terroryzmu. Najważniejszym atutem specjalności: bezpieczeństwo i porządek publiczny jest możliwość realizacji przedmiotów (33 tematy wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji) stanowiących treści policyjnego szkolenia podstawowego, co w związku z podpisaniem przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” porozumienia z Komendantem Głównym Policji, umożliwia odbycie krótszego szkolenia podstawowego. Studia na tej specjalności wyposażają absolwenta w skuteczne narzędzia do walki z przestępczością i szeroko pojętymi zagrożeniami. Nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowani fachowcy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, ochrony VIP, bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej. Zdobyte wykształcenie merytoryczne i praktyczne daje podstawę do zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego. m. in. w straży miejskich, straży pożarnej, służbie celnej, SOK, SOL, straży granicznej, a zwłaszcza w policji. Absolwenci mają szansę zostać menadżerami sytuacji kryzysowych w urzędach, organizacjach pozarządowych i firmach, jak również w agencjach ochrony osób i mienia oraz w firmach consultingowych w zakresie bezpieczeństwa.

  Proponowane przedmioty na specjalności bezpieczeństwo i porządek publiczny:

 • podstawy prawne taktyki i dokumentowania działań ochronnych oraz konwojowanie,
 • procesowe i okołoprocesowe czynności w postępowaniu karnym,
 • podstawy prawa o ruchu drogowym i pełnienie służby na drogach,
 • elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • historia Policji oraz przekaz informacji do środków masowego komunikowania,
 • przestępczość nieletnich i uzależnienia,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego i prawa cywilnego (w tym administracja publiczna),
 • część ogólna prawa karnego, materialnego i prawa wykroczeń,
 • część szczególna prawa karnego, materialnego i prawa wykroczeń.
 •  

  Bezpieczeństwo informacji

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy w zakresie skutecznej ochrony informacji w jednostkach publicznych oraz w przedsiębiorstwach, zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Absolwent będzie mógł starać się o pracę na stanowiskach takich, jak: szef działu bezpieczeństwa, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalista do spraw wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o krajowe oraz międzynarodowe normy, specjalista do pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz specjalista do kompleksowego przeprowadzenia audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie.

  Proponowane przedmioty na specjalności bezpieczeństwo informacji:

 • podstawy zarządzania informacją bazy danych,
 • bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych,
 • prawne aspekty ochrony informacji,
 • metody i techniki informacji,
 • bezpieczeństwo informacji w administracji,
 • bezpieczeństwo informacji biznesowych,
 • polityka bezpieczeństwa informacji,
 • zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni,
 • dezinformacja w zarządzaniu bezpieczeństwem.
 •  

  Detektywistyka

  Celem studiów jest przygotowanie studentów z zakresu zagadnień związanych z detektywistyką, wywiadem gospodarczym oraz realizacją zadań ochrony osób i mienia. Absolwent będzie posiadał kluczowe umiejętności związane z detektywistyką i bezpieczeństwem według europejskich standardów. Uwzględnianie ryzyka i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji pozwalać będzie na rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych dotyczących, m.in.: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych oraz pozwalać będzie na podejmowanie działań prewencyjnych. Jako wykwalifikowany specjalista ds. bezpieczeństwa sektora prywatnego absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych występujących w tym sektorze, jak również opanuje problematykę wykorzystywanych metod i środków (w tym broni palnej) na potrzeby bezpieczeństwa sektora prywatnego i publicznego. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie detektywa w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

  Zagadnienia:

 • prawne problemy wykonywania usług detektywistycznych w Polsce i w UE;
 • prawo dowodowe;
 • taktyka działań detektywistycznych;
 • psychologia relacji interpersonalnych;
 • wywiad gospodarczy;
 • ochrona informacji własnych;
 • warsztaty terenowe;
 • bezpieczeństwo organizacji gospodarczej;
 • zwalczanie przestępczości pracowniczej;
 • zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • zwalczanie przestępczości komputerowej;
 • analiza informacji;
 • etyka zawodowa.
 •  

  Poszukiwanie osób zaginionych

  Absolwenci specjalności poszukiwanie osób zaginionych będą posiadali przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu metodyki i koordynacji działań poszukiwawczych, będą posiadali wiedze o nowoczesnych środkach technicznych, przetwarzaniu nośników cyfrowych i tworzeniu dokumentacji procesowej, w sposób praktyczny będą potrafili prowadzić działania w terenie eksponowanym – przy użyciu technik alpinistycznych oraz w miejscach trudnodostępnych np. zbiorniki wodne z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa według procedury TCCC.

  Proponowane przedmioty na specjalności poszukiwanie osób zaginionych:

 • taktyka poszukiwania osób zaginionych,
 • metodyka poszukiwania osób zaginionych,
 • ratownictwo medyczne w działaniach specjalnych,
 • metodyka i taktyka poszukiwania zwłok ludzkich,
 • podstawy wyszkolenia do prowadzenia działań poszukiwawczych,
 • terenoznawstwo z elementami techniki GPS.
 •