Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Farmacja)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Farmacja

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Farmacja
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne popołudniowe 7000 semestr

Opis studiów

Opis programu studiów

Pierwsze dwa lata obejmują przed­mioty podstawowe (chemia nieorganiczna, organiczna i analityczna, farmacja fizyczna, botanika, fizjologia i anatomia człowieka, biochemia ogólna, informatyka i elementy matematyki wyższej) i mają na celu stworzenie teoretycznych podstaw do dalszych studiów (m. in. z zakresu chemii leków, farmakologii, toksykologii, farmakognozji, technologii postaci leku, biofarmacji, farmakoterapii, opieki far­ma­ceutycznej). Do zajęć obowiązkowych należą także przed­mioty, jak język angielski i język łaciński (dotyczy tylko osób nie posiadających oceny z tego przed­miotu na świadectwie dojrzałości), wychowanie fizyczne, historia farmacji, filozofia, psychologia z socjologią oraz miesięczne praktyki wakacyjne w aptece ogólnodostępnej (po III roku) i w aptece szpitalnej (po IV roku). Zajęcia fakultatywne, w których studenci biorą udział, mają na celu poszerzenie wiedzy związanej z produktami leczniczymi oraz ich stosowaniem. Sześciomiesięczny staż w aptekach (jedenasty semestr) jest integralnym elementem programu studiów i warunkuje uzyskanie tytułu magistra. Studia far­ma­ceutyczne przygotowują do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, w laboratoriach związanych z analizą leków, w przemyśle far­ma­ceutycznym. Absolwenci z zamiłowaniem do pracy badawczej mogą podjąć studia trzeciego stopnia lub pracę na uczelni oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych z farmacją.

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Po ukończeniu studiów są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej, a w szczególności do:

- profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie: sporządzania, wytwarzania i oceny jakości oraz tożsamości produktów leczniczych; wydawania oraz sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji odnośnie działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii;
- prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych oraz udziału w badaniach klinicznych, terapii monitorowanej stężeniem leku oraz monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych; samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji;
- twórczej, partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie inicjowania i wspierania działań prozdrowotnych;
- bieżącej aktualizacji wiedzy i umiejętności fachowych z myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w toku ciągłych szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz w trybie samokształcenia;
- nauczania i zarządzania w zakresie farmacji i dziedzin pokrewnych po spełnieniu wymogów określonych odrębnymi przepisami; korzystania z wiedzy i umiejętności fachowych w pracy i życiu codziennym w oparciu o zasady etyki i deontologii, w warunkach poszanowania i przestrzegania prawa;
- kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

W trakcie studiów absolwenci powinni opanować umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami: ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aptek ogólnodostępnych i szpitalnych; prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktami leczniczymi i materiałami medycznymi; badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi oraz administracyjnymi z dziedziny farmacji i ochrony zdrowia.

Więcej informacji>>>