Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Astronomia)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Astronomia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Astronomia
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr

Opis studiów

 • Pierwszego stopnia

  Opis programu studiów

  Studia I stopnia na kierunku astronomia obejmują następujące grupy przed­miotów:

  > przed­mioty podstawowe (matematyczne, fizyczne i astronomiczne). Wśród przed­miotów matematycznych są kursy analizy matematycznej i algebry. Przedmioty fizyczne to między innymi: mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, optyka, budowa materii oraz I pracownia fizyczna. Z przed­miotów astronomicznych jest między innymi kurs astronomii ogólnej i sferycznej;
  > grupa przed­miotów kierunkowych obejmuje: elektrodynamikę, fizykę kwantową, laboratorium fizyczne, obserwacje astronomiczne, mechanikę klasyczną i relatywistyczną oraz fizykę układów planetarnych;
  > przed­mioty ogólne (język angielski, wybrany przed­miot humanistyczny i wychowanie fizyczne);
  > program studiów przewiduje też grupę przed­miotów informatycznych.

  Praktyka zawodowa odbywająca się poza uczelnią stanowi nieodłączny element studiów I stopnia. Studenci mogą włączyć się w działalność naukową prowadzoną przez zespoły badawcze Zakładów: Radioastronomii, Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej, Astrofizyki Wysokich Energii oraz Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii Obserwatorium Astronomicznego.

  Profil absolwenta

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu astronomii i fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Rozumie on i umie opisywać zjawiska przyrodnicze, formułować problemy badawcze oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje.

  Absolwent zna przynajmniej jeden z języków europejskich. Jest on przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia astronomii, fizyki lub niektórych kierunków technicznych.

 • Drugiego stopnia

  Opis programu studiów

  Studia astronomii II stopnia są naturalną kontynuacją studiów astronomii I stopnia, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności zawodowe. Program studiów obejmuje grupę przed­miotów podstawowych (z fizyki teoretycznej) oraz grupę przed­miotów kierunkowych (mechanikę nieba, ogólną teorię względności, astrofizykę teoretyczną, astrofizykę obserwacyjną, radioastronomię oraz astronomię pozagalaktyczną i kosmologię). Program studiów przewiduje też grupę przed­miotów informatycznych obejmujących przetwarzanie danych pomiarowych, techniki wizualizacji danych, symulacje komputerowe zagadnień hydrodynamicznych. Studenci mają możliwość włączenia się w działalność naukową prowadzoną przez zespoły badawcze Zakładów: Radioastronomii, Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej, Astrofizyki Wysokich Energii oraz Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii. Współpraca między­narodowa pracowników Obserwatorium Astronomicznego stwarza studentom możliwość nawiązania kontaktów między­narodowych.

  Profil absolwenta

  Absolwent po ukończeniu studiów astronomii II stopnia posiada poszerzoną znajomość zagadnień współczesnej astronomii i wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Absolwenci studiów astronomii Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowani są do pracy w obserwatoriach, planetariach, instytucjach astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze, a także do pracy w szkolnictwie (pod warunkiem uzyskania uprawnień pedagogicznych). Studia II stopnia przygotowują do kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

  Więc ej informacji>>>

 •