Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Chemia)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Chemia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Chemia
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr

Opis studiów

 • Pierwszego stopnia

  Opis programu studiów

  Program pierwszych pięciu semestrów obejmuje obowiązkowy rdzeń wiedzy podstawowej mający na celu zbudowanie solidnych podstaw z czterech zasadniczych, szeroko rozumianych dziedzin chemii (analitycznej, fizycznej, nieorganicznej i organicznej) uzupełnionych wiadomościami z matematyki, fizyki i biologii niezbędnymi dla właściwego zrozumienia przed­miotów chemicznych. Piąty i szósty semestr przeznaczone są na zajęcia do wyboru w ramach czterech modułów ukierunkowujących (chemia analityczna i stosowana, chemia nieograniczona i strukturalna, chemia organiczna i biologiczna, chemia fizyczna i teoretyczna), z których każdy student wybiera dwa; alternatywnie możliwy jest wybór ścieżki specjalizacyjnej chemia komputerowa. Studia kończą się przygotowaniem projektu licencjackiego i egzaminem licencjackim.

  Profil absolwenta

  Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien być przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

  Studia pierwszego stopnia na kierunku chemia uzyskały akredytację międzynarodową EUROBACHELOR.

 • Drugiego stopnia

  Opis programu studiów

  Studia te mogą podjąć osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata. Program przewiduje trzy bloki zajęć: kursy obowiązkowe, specjalizacyjne oraz seminarium i pracę magisterską. Studia prowadzone są w systemie ECTS (European Credit Transfer System). Kursy specjalizacyjne studenci wybierają w ramach jednego z następujących profili: analityka chemiczna (środowiskowa i sądowa), chemia nowych materiałów i kataliza, chemia stosowana, chemia biologiczna, chemia teoretyczna i komputerowa, fizykochemia i spektroskopia, nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna.

  Profil absolwenta

  Absolwent studiów drugiego stopnia może znaleźć pracę w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego, poczynając od przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego poprzez laboratoria diagnostyczne i analityczne, firmy handlowe, instytucje zajmujące się ochroną środowiska, szkoły (po zaliczeniu w czasie studiów bloku pedagogicznego), uczelnie wyższe i instytucje naukowo-badawcze, informację społeczną itd. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra chemii. Studia drugiego stopnia na kierunku chemia uzyskały akredytację międzynarodową EUROMASTER.

  Więcej informacji>>>

 •