PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Biała Podlaska

21-500 Biała Podlaska

ul. Sidorska 95/97

tel.:

83 344-99-00, 98 344-99-30, -

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej kształci wysokiej klasy specjalistów, oferując szeroką ofertę kierunków i specjalności, dostosowaną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Uczelnia posiada 20-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3000 studentów na 18 kierunkach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

 

PSW w Białej Podlaskiej najlepszą uczelnią w Polsce

W ciągu 20 lat działalności uczelnia od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. PSW w Białej Podlaskiej jest najlepszą uczelnią w kraju w ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw", wśród wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych w 2016, 2017 i 2018 roku!

W rekrutacji na rok akademicki 2015/2016, wg rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została wyróżniona w gronie uczelni o największej liczbie przyjęć studentów.

Kapituła rankingu doceniła pracę i starania naszej Uczelni, która w ostatnim okresie postawiła w znaczący sposób na rozwój naukowy pracowników, czego przykładem jest uzyskanie kategorii naukowej A przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych oraz kategorii naukowej B przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych.

Ambicją uczelni jest zdobycie uprawnień doktoryzowania w naukach o zdrowiu.
O rozwoju naukowym Uczelni świadczy też znaczący awans trzech uczelnianych czasopism, które są na punktowanej liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualna wartość naukowa czasopism to: Health Problems od Civilization: lista B MNISW (9 pkt.); Rozprawy Społeczne: lista B MNISW (8 pkt.); Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne: lista B MNISW (9 pkt.). Artykuły pracowników naszej Uczelni publikowane są również w prestiżowych czasopismach naukowych z punktacją Impact Factor na różnych kontynentach.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w szybkim tempie staje się znaną uczelnią w regionie i kraju.

Od roku akademickiego 2017/2018 uczelnia rozpoczęła kształcenie w języku angielskim na kierunku pielęgniarstwo oraz turystyka i rekreacja.

Umiędzynarodowienie Uczelni widać patrząc na coraz większą liczbę studiujących obcokrajowców pochodzących z Białorusi, Gruzji, Indii, Kazachstanu, Nepalu, Rosji, Ukrainy i Zimbabwe.

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych - Perspektywy 2018
http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-pwsz

PSW w Białej Podlaskiej na YouTube
https://www.youtube.com/user/PSWJPII

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Od 1 października 2019 roku uprawnienia do kształcenia nauczycieli będą miały tylko najlepsze, uczelnie. Wśród wybranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazła się Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej , która rozpoczęła nabór na jednolite studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA na rok akademicki 2019/2020.

Studia magisterskie o profilu praktycznym będą trwały 5 lat i przygotują do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w placówkach wychowania przedszkolnego.

Oprócz studiów magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, proponowane są również studia licencjackie na kierunku Pedagogika, gdzie planowane są specjalności: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ oraz PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ.

 

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA II STOPNIA

Z przyjemnością informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 prowadzimy studia II-go stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób już pracujących (nauczycieli), Uczelnia daje możliwość kształcenia na studiach dziennych w ramach indywidualnego programu studiów.

 

Dietetyka - NOWY KIERUNEK!

Kierunek Dietetyka w PSW w Białej Podlaskiej otwiera nowe perspektywy przed młodzieżą, szczególnie makroregionu bialskiego ale również innych terenów Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny, gdzie studia takie nie są prowadzone. Po wielu staraniach środowiska medycznego, dietetyka stała się pełnoprawnym i samodzielnym kierunkiem studiów o profilu ściśle medycznym i taki profil kształcenia proponujemy przyszłym studentom PSW. Nowy trend jest ściśle powiązany ze zdrowiem, co obecnie jest realizowane na wydziałach wyższych uczelni specjalizujących się w tematyce medycznej. Program kształcenia studentów przewiduje zdobycie wiedzy m.in. z zakresu fizjologii człowieka, biochemii medycznej, chemii żywności, interakcji między składnikami żywności oraz procesów związanych z rolą żywności i sposobów odżywiania ze stanem zdrowia w różnych okresach życia. Kształcenie teoretyczne, które będzie realizowane przez zespół specjalistów, zostanie uzupełnione o praktyki zawodowe m.in. w placówkach medycznych (szpital, dom pomocy społecznej).

Sylwetka absolwenta

Absolwent dietetyki będzie dysponował umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami zawodowymi z zakresu diagnostyki, poradnictwa, planowania i realizacji programów prozdrowotnych różnych grup ludności w zależności od wieku i stanu zdrowia. Dietetyka daje ogromne możliwości absolwentom tego kierunku w podejmowaniu zatrudnienia, jak również w dalszym kształceniu w celu zdobywania kolejnych stopni naukowych w dziedzinie medycyny. W świadomości społecznej coraz powszechniejsze staje się zrozumienie roli, jaką odgrywa żywność i żywienie w utrzymaniu zdrowia.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

szpitale, przychodnie, poradnie chorób metabolicznych
restauracje, sklepy z suplementami diety i zdrową żywnością, firmy cateringowe
kluby fitness, sanatoria, firmy zajmujące się produkcją żywności lub suplementów diety
współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia
znaczna część absolwentów dietetyki podejmuje decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Specjalność: „osobisty trener zdrowia”

Dietetyk tej specjalności jest przygotowany do współpracy przede wszystkim z placówkami zajmującymi się szeroko rozumianą kulturą fizyczną i sportem. Posiada wiedzę niezbędną do zaprojektowania diety adekwatnej do potrzeb organizmu, np. sportowca konkretnej dyscypliny sportu.


Specjalność: „osobisty dietetyk”

Jest to najbardziej perspektywiczna specjalność biorąc pod rozwój dietetyki w kierunku zindywidualizowania potrzeb organizmu w zakresie żywienia. Pacjenci gabinetu dietetycznego otrzymają np. dopasowany do ich potrzeb i stanu zdrowia konkretny program żywieniowy.


Specjalność: „psychodietetyka”

Specjalność pozwalająca zdobyć wiedzę ukierunkowaną na pokierowanie procesem żywienia (we współpracy z lekarzem) w sytuacjach związanych z zburzeniami psychicznymi np. : anoreksja, bulimia, uzależnienie od alkoholu itp.

 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Od roku akademickiego 2016/2017 uczelnia rozpoczęła kształcenie w języku angielskim na dwóch kierunkach studiów.

PIELĘGNIARSTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM – STUDIA I STOPNIA

Pielęgniarstwo jako kierunek studiów realizowany jest w Systemie Bolońskim, I stopień trwa 3,5 roku (7 semestrów) pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa.
Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS, co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus.
Zajęcia z języka angielskiego obejmują wykłady, ćwiczenia i laboratoria, a praktyczne szkolenie i praktykę prowadzone są w języku polskim. Prawo do wykonania zawodu pielęgniarki absolwenci uzyskują po pozytywnym zdaniu państwowego egzaminu dla pielęgniarek z języka polskiego.

• PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Po ukończeniu programu pielęgniarstwa studenci otrzymują dyplom licencjata pielęgniarstwa i mogą ubiegać się o licencję na praktykę pielęgniarską. Prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki jest zagwarantowane wszystkim absolwentom po pomyślnym zdaniu egzaminu państwowego dla pielęgniarek w języku polskim. Absolwenci naszego programu będą przygotowani do praktykowania pielęgniarstwa w Polsce i na całym świecie. Będą świadczyć usługi zdrowotne, rozpoznawać potrzeby pielęgniarskie i problemy pacjentów i ich rodzin, planować i wykonywać opiekę pielęgniarską, usługi diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne. Absolwenci mogą pracować w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej i kontynuować naukę pielęgniarstwa i / lub różnych kursów w ramach kształcenia podyplomowego.

• OPŁATY ZA STUDIA
Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w języku angielskim rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 wynosi 3000 EURO za rok studiów.


TURYSTYKA I REKREACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM - STUDIA I STOPNIA

Studia na kierunku turystyka i rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w języku angielskim trwają 3 lata (6 semestrów).
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują dyplom licencjata w określonej specjalności.
Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu turystyki międzynarodowej, poznanie funkcjonowania globalnego rynku turystycznego oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia i kierowania przedsiębiorstwem turystycznym działającym na międzynarodowym rynku usług turystycznych.

• PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Absolwent turystyki i rekreacji będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych zajmujących się obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego.
Dzięki naciskowi położonemu na język absolwent tej specjalności będzie miał możliwość znalezienia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.
Zyska kompetencje umożliwiające zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za rozwój turystyki oraz instytucjach obsługi ruchu turystycznego: w biurach podróży, hotelach, informacjach turystycznych i przedsiębiorstwach transportowych.

• OPŁATY ZA STUDIA
Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w języku angielskim rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1300 EURO za rok studiów.

 

STUDIA PODYPLOMOWE - NOWOŚĆ!

STUDIA PODYPLOMOWE
Polsko-Szwajcarskie Studia Menedżerskie - Zarządzanie w XXI wieku

Studia podyplomowe „Polsko-Szwajcarskie Studia Menedżerskie - Zarządzanie w XXI wieku” mają charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia obejmuje tylko przedmioty specjalistyczne oraz wiedzę praktyczną, a nie przedmioty ogólne.
ADRESACI STUDIÓW
Program studiów adresowany jest do menedżerów najwyższego i średniego szczebla w organizacjach zarówno państwowych jak i prywatnych. Słuchaczami mogą zostać osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania menedżerskiego, przygotowujące się lub pragnące uzyskać awans zawodowy. Poszerzenie wiedzy menedżerskiej dla właścicieli już funkcjonujących przedsiębiorstw.

CEL STUDIÓW
Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie nowoczesnej kadry menedżerskiej zgodnie ze standardami XXI wieku oraz przekazanie najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu menedżerskiego zarządzania organizacją, problemów z jakim mogą się spotkać w pracy zarządczej, sposobów ich rozwiązywania i wdrażania skutecznych strategii biznesowych.

REKRUTACJA TRWA do 28.09.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów na naszej stronie internetowej:
http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu/aktualnoci/8638-polsko-szwajcarskie-studia-menedzerskie-zarzadzanie-w-xxi-wieku

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej
ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
pok. 335R (II piętro)
tel. +48 83 344 99 53, +48 83 344 99 60
podyplomowe@pswbp.pl
www.pswbp.pl