Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Analityka gospodarcza

Fot. www.freedigitalphotos.net


Analityka gospodarcza to kierunek stworzony w odpowiedzi na realne potrzeby rynku pracy. Jesteś zainteresowany innowacyjnym programem studiów i pewnymi perspektywami zawodowymi? Dowiedz się więcej!

Sukces prowadzonej działalności gospodarczej w coraz większym stopniu zależy od umiejętnego wykorzystania informacji – zarówno tych dotyczących procesów biznesowych zachodzących wewnątrz firmy, jak i tych niezależnych od samej firmy, rynkowych. Właśnie dlatego na rynku pracy (tak lokalnym, jak globalnym) daje się w ostatnich latach zauważyć rosnące zapotrzebowanie na analityków gospodarczych; specjalistów, którzy znają zaawansowane, pogłębione metody i narzędzia analizy ekonomicznej i którzy potrafią interpretować wyniki takich analiz, a także prognozować w obszarze danych biznesowych, danych społeczno-ekonomicznych i makroekonomicznych.

Studia na kierunku „analityka gospodarcza” to unikatowa i innowacyjna propozycja edukacyjna, obecna w programie uczelni od niedawna. Jej atrakcyjność polega głównie na tym, że studia łączą wiedzę ekonomiczną, „techniczną” i społeczną – analityka gospodarcza nie koncentruje się bowiem jedynie na ogólnym omówieniu problemów ekonomicznych, jak to czyni ekonomia, ale dostarcza pogłębionej wiedzy, uzyskanej dzięki zastosowaniu odpowiednich metod ilościowych i narzędzi.

Preferencje kandydataKandydat na studia z zakresu analityki gospodarczej powinien przede wszystkim interesować się krajową i międzynarodową gospodarką. To jednak nie wszystko – niezbędny okaże się zmysł analityczny, umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania, a także interpretacji danych ilościowych oraz osadzania ich w szerszym kontekście. Ważna jest tutaj również zdolność przewidywania czy też prognozowania skutków określonych decyzji oraz budowania strategii.

Organizacja studiów„Analityka gospodarcza” to nowy kierunek studiów I i II stopnia (studia licencjackie i magisterskie). Studia takie podjąć można przede wszystkim na państwowych uczelniach ekonomicznych, takich jak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach czy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Program studiówProgram studiów na kierunku „analityka gospodarcza” obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów zarówno z przedmiotów ekonomicznych oraz społecznych, jak i analitycznych.

Do przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu studiów należą między innymi:
- mikroekonomia;
- makroekonomia;
- socjologia;
- zarządzanie;
- finanse i rachunkowość;
- statystyka;
- ekonometria i demografia;
- analiza rynków finansowych;
- metody oceny ryzyka.

Do przedmiotów realizowanych na drugim stopniu studiów należą z kolei między innymi:
- ekonomia rynków finansowych;
- gry symulacyjne;
- metody graficznej prezentacji i analizy danych;
- metody klasyfikacji w badaniach rynku;
- metody fundamentalne i techniczne w inwestowaniu;
- modelowanie i wycena instrumentów finansowych;
- badania sondażowe.

Kwalifikacje cenione przez pracodawcówJeśli podejmiesz studia z zakresu analityki gospodarczej, możesz być pewien, że opanujesz do perfekcji obsługę specjalistycznych programów komputerowych, zdobędziesz umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej, interpretowania wyników sporządzonych analiz ekonomicznych, podejmowania decyzji gospodarczych, a także przewidywania ich konsekwencji na podstawie odpowiednich prognoz ekonomicznych. Każda z tych kompetencji jest na wagę złota w sytuacji, gdy na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych analityków gospodarczych i podnosi atrakcyjność w oczach przyszłych pracodawców.

Perspektywy zawodoweRaporty sporządzane przez instytucje monitorujące rynki pracy w Polsce wskazują, że absolwenci kierunku „analityka gospodarcza” z łatwością znajdą zatrudnienie. Lista potencjalnych miejsc pracy jest długa:
- instytucje rynku finansowego (banki inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych, giełdy towarowe, biura maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy doradztwa finansowego itp.);
- komórki analityczne jednostek administracji państwowej i samorządowej (np. urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej);
- komórki analityczne instytucji Unii Europejskiej;
- wywiadownie gospodarcze;
- przedsiębiorstwa krajowe;
- międzynarodowe korporacje.

Podobnie jak lista możliwych do objęcia stanowisk czy wykonywanych zawodów:
- dyrektor finansowy;
- specjalista ds. zarządzania ryzykiem;
- specjalista ds. zarządzania aktywami finansowymi;
- specjalista ds. sprzedaży;
- specjalista ds. finansów;
- specjalista ds. ubezpieczeń;
- menedżer/kierownik działu;
- projektant/koordynator badań ankietowych;
- analityk giełdowy;
- pracownik agencji badań rynkowych i badań opinii publicznej;
- analityk gospodarczy;
- analityk rynku pieniężnego;
- analityk rynku walutowego;
- analityk rynku kapitałowego
- konsultant/doradca finansowy, ubezpieczeniowy itp.
i inne.

Absolwenci będą mogli również prowadzić własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa gospodarczego.

RekrutacjaKryteria naboru na studia I stopnia każda z uczelni ustala indywidualnie. Oznacza to, że na poszczególnych uczelniach proces rekrutacji przebiega inaczej; różnią się przedmioty uwzględniane w tworzeniu list rankingowych, a nawet ich ilość. Kandydaci na studia z zakresu analityki gospodarczej powinni być jednak przygotowani na to, że większość uczelni prowadzących taki kierunek w procesie rekrutacji weźmie pod uwagę przede wszystkim wynik egzaminu maturalnego z matematyki (najczęściej na poziomie rozszerzonym). Kandydaci na studia II stopnia są z reguły rekrutowani na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów licencjackich oraz średniej ocen. Nierzadko elementem procesu rekrutacji jest także egzamin wstępny.

Red. B. Stachnik


Data publikacji: 25.03.2019
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły