Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Pedagogika - Lista 164 uczelnie w Polsce


Pedagogika specjalna

Czujesz szczerą chęć pomocy innym i nie wyobrażasz sobie, że cokolwiek innego mogłoby przynieść Ci zawodową satysfakcję? Być może rozważasz studia na kierunku „pedagogika specjalna”? Jeśli tak, dowiedz się o nim więcej!

W centrum zainteresowań nauki, jaką jest pedagogika specjalna, znajduje się człowiek – potrzebujący pomocy i wsparcia w stawianiu czoła różnorakim przeciwnościom, które uniemożliwiają lub utrudniają mu funkcjonowanie w społeczeństwie lub szeroko rozumiany rozwój. Rzeczona pomoc obejmuje osoby w każdym wieku i uwzględnia ich szczególne potrzeby, odczuwane na określonych etapach życia, między innymi: potrzeby rozwojowe, edukacyjne, wychowawcze, socjalizacyjne czy zawodowe. Pedagogika specjalna skupiona jest wokół procesu rewalidacji osób o zaburzonym rozwoju psychofizycznym i osób niepełnosprawnych.

Predyspozycje kandydataKandydatów na studia na kierunku „pedagogika specjalna” powinna cechować chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym czy – z różnych względów – niesamodzielnym, wymagającym wsparcia w rozwoju, edukacji lub funkcjonowaniu społecznym. Przyszłych pedagogów powinna wyróżniać również komunikatywność, otwartość, wyrozumiałość i empatia. Idealni kandydaci będą także zorientowani na przyswajanie interdyscyplinarnej wiedzy, która pozwoli im w kompetentny sposób wykonywać przyszłe obowiązki zawodowe.

Organizacja studiów, specjalnościStudia na pedagogice specjalnej podjąć można na wielu polskich uczelniach – tak publicznych, jak i prywatnych. Nauka na studiach I stopnia (licencjackich) trwa co najmniej 6 semestrów, z kolei na studiach II stopnia (magisterskich) – co najmniej 4 semestry. Studia dostępne są w trybie stacjonarnym (dziennie) lub niestacjonarnym (zaocznie, tzn. w weekendy, lub wieczorowo).

Studenci pedagogiki specjalnej mogą wybrać specjalizację, program której będą realizować w ramach swoich studiów. Oto przykładowe specjalizacje:
- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z pedagogiką wczesnoszkolną;
- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną;
- rehabilitacja społeczna i zawodowa z doradztwem;
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością;
- logopedia z terapią pedagogiczną;
- resocjalizacja z socjoterapią;
- oligofrenopedagogika z edukacją elementarną;
- oligofrenopedagogika z terapią autyzmu;
- andragogika specjalna i doradztwo zawodowe;
- profilaktyka i resocjalizacja sądowa;
- pedagogika zdolności i informatyka;
- surdopedagogika;
- tyflopedagogika;
i inne.

Program studiówProgram kierunku „pedagogika specjalna” zorientowany jest na przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauczania, wychowywania oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi i o zaburzonym rozwoju psychofizycznym. Zajęcia dydaktyczne – w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów – prowadzone będą z przedmiotów określonych w ministerialnych standardach nauczania.

Na studiach I stopnia będą to:
- propedeutyka nauk społecznych;
- propedeutyka edukacji;
- biomedycyna;
- neurofizjologia;
- psychopatologia rozwoju;
- podstawy pedagogiki specjalnej;
- podstawy diagnostyki psychopedagogicznej;
- dydaktyka i metodyka specjalna.

Na studiach II stopnia:
- nauki społeczne;
- nauki o wychowaniu;
- neuro- i psychopatologia rozwoju;
- aspekty prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej;
- metodologia badań w naukach społecznych.

Oprócz wymienionych przedmiotów obligatoryjnych w programie studiów I i II stopnia znajdzie się również miejsce na przedmioty specjalnościowe.

Perspektywy zawodoweAbsolwenci pedagogiki specjalnej przygotowani są do podjęcia pracy edukacyjno-terapuetycznej – jako nauczyciel, wychowawca, pedagog lub terapeuta. Pedagodzy zatrudniani są najczęściej w szkołach specjalnych lub integracyjnych, w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-rewalidacyjnych, w ośrodkach wczesnej interwencji, w domach pomocy społecznej, a także w poradniach specjalistycznych lub świetlicach terapeutycznych.

RekrutacjaKażda z uczelni samodzielnie ustala zasady, według których prowadzi nabór kandydatów. Maturzyści, którzy chcą rozpocząć naukę na kierunku „pedagogika specjalna”, powinni sprawdzić, jakimi kryteriami kieruje się wybrana przez nich szkoła wyższa, zanim złożą deklarację maturalną. Na stronach internetowych wybranych uczelni z łatwością sprawdzić można, które przedmioty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji, najczęściej są to jednak język polski, język obcy nowożytny i któryś z przedmiotów dodatkowych (do wyboru na przykład: WOS, historia, biologia, geografia, matematyka). Absolwenci studiów I stopnia, którzy rekrutują się na studia II stopnia, będą musieli przystąpić do egzamin wstępnego, mogą być także rekrutowani na podstawie oceny z dyplomu i średniej ze studiów.

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

od 0 zł Dowiedz się więcej
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

od 2000 zł od 3000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

od 2400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

od 1400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

od 1650 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

od 3840 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

od 1860 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

od 1800 zł od 1800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 2250 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 1900 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

od 2750 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

od 2300 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Bartoszyce)

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Bartoszyce)

od 2200 zł od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk)

od 2200 zł od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)

od 2200 zł od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

od 2200 zł od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

od 1560 zł od 1620 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni

od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Trzciance od 1980 zł od 1860 zł /Semestr
Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim od 370 zł od 350 zł /Semestr
Akademia Muzyczna (AM) im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku od 9460 zł /Semestr
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku 2300 zł / semestr
Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) od 2600 zł /Semestr
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) w Radomiu od 900 zł od 1500 zł /Semestr
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) 1775-2100 zł 1775-2100 zł
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) filia w Koszalinie 1550 zł/semestr 1600 zł/semestr
Krakowska Akademia (KA) im Andrzeja Frycza Modrzewskiego - Wydział zamiejscowy w Tychach 2050-2400 1950-2200
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (KPSW) w Bydgoszczy 2490 zł / rok
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (NWSP) od 400 zł od 400 zł /Semestr
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Skierniewice 2800 zł/ semestr
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1700 zł
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1920 zł /Semestr
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania (PWSH) od 3600 zł /Semestr
Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Szczecinku od 320 zł /Semestr
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2225 zł 2225 zł
Uczelnia Korczaka od 2085 zł /Semestr
Uniwersytet Gdański (UG) od 1900 zł /Semestr
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy (UHP) Jana Kochanowskiego (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) od 1700 zł /Semestr
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie od 1800 zł /Semestr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 1950 zł / rok
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie od 1500 zł /Semestr
Uniwersytet Opolski od 1750 zł /Semestr
Uniwersytet Rzeszowski (UR) od 1900 zł /Semestr
Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach od 2200 zł /Semestr
Uniwersytet Szczeciński (USZ) od 2040 zł /Semestr
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Wrocławski (UWR) 4 950 zł / rok
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna (WWSH) im. Bolesława Prusa od 1800 zł od 1800 zł /Semestr
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa (WPSW) w Warszawie 1950-2000 2180-2200
Wszechnica Świętokrzyska od 410 zł od 410 zł /Semestr
Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) w Stalowej Woli od 1900 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy 1775 zł / semestr 1775 zł / semestr
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk od 1525 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIiU) od 400 zł od 300 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie - wydział w Człuchowie od 1830 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 330-370 zł 300-350 zł
Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Wyższa Szkoła Unii - Terra w Poznaniu (WSUNITERRA) 4200 zł 3500 zł
Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ) 2328 zł 2328 zł