Uczelnie facebook Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

Polkowice

59-101 Polkowice

ul. Skalników 6b

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
ADMINISTRACJA
Cena za semestr od 1600zł od od od
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Cena za semestr od od 2200zł od od
INFORMATYKA
Cena za semestr od od 1760zł od od
LOGISTYKA
Cena za semestr od od 1760zł od od
MECHATRONIKA
Cena za semestr od od 1760zł od od 1760zł
PEDAGOGIKA
Cena za semestr od 1760zł od od od
PRAWO
Cena za semestr od od od 1900zł od
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł
ZARZĄDZANIE
Cena za semestr od 1860zł od od od 1860zł
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Cena za semestr od od 1960zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Zamiejscowy UJW w Lublinie

Uczelnie.plWydział Zamiejscowy UJW w Lublinie
ul. Odrodzenia 21, 23
59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 76 749 89 29

 

O Uczelni

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z połączenia dwóch szkół wyższych: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Założycielem Uczelni jest spółka Zampol. Zarówno DWSPiT w Polkowicach, jak i UZZM w Lubinie, to uczelnie, które swoją działalność dydaktyczną rozpoczęły w 2002 r. Przez 14 lat oddzielnie pisały swoje historie, by w 2016 roku połączyć swoje siły i jako jedność działać pod nowym szyldem.

Obecnie Uczelnia Jana Wyżykowskiego kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz prowadzi studia podyplomowe. W strukturach Uczelni są trzy wydziały. Dwa z nich zlokalizowane są w Polkowicach: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Technicznych, natomiast Wydział Zamiejscowy siedzibę ma w Lubinie. Dzięki połączeniu dwóch uczelni, oferta studiów jest niezwykle bogata – od kierunków typowo technicznych (takich jak: Mechatronika, Informatyka lub nierozerwalnie związany z regionem kierunek Górnictwo i geologia), przez studia prawno-administracyjne (Administracja), interdyscyplinarne (Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji), studia rozwijające umiejętności interpersonalne, studia pedagogiczne, humanistyczne i społeczne, aż do studiów skierowanych dla osób chcących zdobyć umiejętności menadżerskie (Zarządzanie).

UJW w liczbach

 • 2 lokalizacje: w Polkowicach (siedziba główna) i w Lubinie (Wydział Zamiejscowy).
 • 3 wydziały (Nauk Społecznych, Technicznych i Zamiejscowy).
 • 14 lat tradycji (rok powstania 2002).
 • 1200 studentów.
 • 13,5 tys. m kw. powierzchni.
 • 14,5 tys. książek w wersji tradycyjnej w bibliotekach UJW w Polkowicach i w Lubinie.
 • 10,1 tys. książek w wersji elektronicznej w zasobach UJW.

 •  

  Oferta dydaktyczna

  Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych. Rekrutacja trwa od czerwca do września.

  Szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:
  76 746 53 53, sekretariat@ujw.pl – główna siedziba Uczelni w Polkowicach lub
  76 749 89 28, wz@ujw.pl – Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

  OFERTA

  Studia licencjackie I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia trwają 3 lata. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia , m.in. w UJW i zdobyć drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Studia licencjackie w ofercie UJW:

  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
  Specjalności:

 • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • Zarządzanie współpracą międzynarodową
 • Organizacja turystyki międzynarodowej

 • ADMINISTRACJA
  Specjalności:
 • Administracja publiczna
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

 • PEDAGOGIKA
  Specjalności:
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna

 • ZARZĄDZANIE
  Specjalności:
 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami

 • Studia inżynierskie I stopnia trwające 3,5 roku, których ukończenie pozwala na zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. Po studiach można kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zarówno w UJW, jak i w innych ośrodkach akademickich w Polsce i pozostałych krajach UE. Zajęcia na studiach prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukową, jak i przez praktyków – specjalistów wywodzących się z lokalnego przemysłu. UJW prowadzi następujące kierunki studiów inżynierskich:

  GÓRNICTWO I GEOLOGIA
  Specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Geodezja w górnictwie i geologii
 • Maszyny i urządzenia górnicze

 • MECHATRONIKA

  INFORMATYKA
  Specjalności:
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Grafika komputerowa i multimedia

 • LOGISTYKA
  Specjalności:
 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyka przedsiębiorstw

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  Specjalności:
 • Inżynieria procesów produkcji
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • Zarządzanie systemami jakości

 • Studia II stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia trwają od 1,5 roku do 2 lat (w zależności od wybranego kierunku studiów). Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia (zarówno licencjackich jak i inżynierskich) dowolnej uczelni. Oznacza to, że kontynuując naukę na studiach II stopnia w UJW, można zdobyć drugi zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. W ofercie UJW są zarówno studia społeczne jak i techniczne:

  ZARZĄDZANIE
  Specjalności:

 • Zarządzanie w przemyśle
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
  Specjalności:
 • Administracja i polityka regionalna UE
 • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • International affairs and economy (studia w j. angielskim)

 • MECHATRONIKA

  PRAWO - studia jednolite magisterskie

  Studia podyplomowe. To propozycja dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

  Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dostosowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

  Oferta studiów podyplomowych:
 • Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących – Tyflopedagogika – nowość! w przygotowaniu
 • Zarządzanie oświatą – nowość! w przygotowaniu
 • Edukacja i aktywizacja osób dorosłych – nowość! w przygotowaniu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Terapia pedagogiczna z arteterapią
 • Lean Management Manager
 • Menedżer jednostek samorządu terytorialnego
 • Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych
 • Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji
 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
 • Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych
 • Podyplomowe studia administracji publicznej
 • Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji nowość!
 • Zarządzanie kadrami i płacami
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • Zarządzanie projektami w organizacjach
 • Zbiorowe prawo pracy w praktyce
 •  

  Zasady rekrutacji

  Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

  Etapy rekrutacji
  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja) i nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 • rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 • odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 • wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 • zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 • wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 • dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

 • Należy pamiętać, że do formularza internetowego dołącza się również zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie takie można wykonać u profesjonalnego fotografa, któremu należy podać powyższe wymagania. Do Uczelni należy również dostarczyć tradycyjne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy dowodach osobistych.

  Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji w UJW:

 • podanie o przyjęcie na studia (tj. formularz wypełniony przez kandydata na etapie e-rekrutacji),
 • jednostronnie podpisana umowa o naukę – w 2 egzemplarzach (wydrukowana z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (dotyczy tylko kandydatów na st. I stopnia i jednolite magisterskie) – oryginał do wglądu,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych magisterskich (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopia dowodu osobistego – do wglądu oryginał,
 • zaświadczenie o zameldowaniu –w przypadku braku adresu zameldowania w dokumencie tożsamości,
 • 2 zdjęcia tradycyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy dowodach osobistych).
 •  

  Atuty Uczelni

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna (w tym wielu praktyków z największych przedsiębiorstw w Regionie)
 • Bliska współpraca z pracodawcami
 • Doskonała lokalizacja w sercu Zagłębia Miedzowego
 • Supernowoczesny i inteligentny budynek w Polkowicach
 • Bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne (liczna laboratoria)


 • Dostęp do darmowego internetu (wi-fi)
 • Liczne strefy relaksu oraz Restauracja Uniwersytecka
 • Konferencje, seminaria, wykłady otwarte
 • E-dziekanat i e-rekrutacja
 • Uczelniane publikacje


 • Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane do potrzeb studentów
 • Wiele ciekawych specjalności
 • Bezpłatne studia dzienne w Polkowicach
 • Uczelnia przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami
 • Małe grupy wykładowe i ćwiczeniowe
 • Kameralna atmosfera
 • Liczne wyjazdy terenowe i zajęcia laboratoryjne dla studentów
 • Studia za granicą – Erasmus+
 • Szeroki pakiet stypendiów
 • Działalność społeczna zakrojona na szeroką skalę
 • Liczne imprezy studenckie


 • Konwent skupiający przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji probiznesowych
 • Praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy i u najlepszych pracodawców
 •  

  Organizacje studenckie

  Samorząd studencki

  Wszyscy studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego tworzą Samorząd Studencki. Organem reprezentującym Samorząd jest Rada Studentów. Studenci zgodnie ze Statutem Uczelni mają swoich przedstawicieli w Senacie UJW i w Radach Wydziałów. Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu Rada Studentów Samorządu Studenckiego UJW ściśle współpracuje z organami Uczelni.

  Studenckie Koło Naukowe Integracji Międzynarodowej

  Koło zainaugurowało swoją działalność 2 listopada 2007 r. Do celów Koła należy w szczególności: poszerzanie wiedzy studentów z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych; organizowanie i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach poruszających problemy polityczne; organizowanie spotkań i dyskusji z osobami zajmującymi się tematyką międzynarodową; nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami; utrzymywanie kontaktów ze studentami podobnych kierunków na innych uczelniach polskich i zagranicznych; utrzymywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi; promowanie atmosfery koleżeństwa i partnerstwa wśród studentów.

  Koło Naukowe Wirtualnej Organizacji Działań

  13 marca 2011 r. rozpoczęło działalność koło naukowe Wirtualnej Organizacji Działań studentów UJW. Pomysł narodził podczas XI Seminarium Problemowego WOD w Polkowicach. Organizatorem koła naukowego są władze Uczelni oraz dr inż. Zdzisław Pólkowski. Głównym celem koła WOD jest współpraca naukowo-badawcza z sieciami laboratoriów WOD: Łódź – Olsztyn – Poznań.

  Koło Naukowe Języka Angielskiego

  W roku akademickim 2008/2009 zostało powołane do życia językowe koło naukowe. Głównym zadaniem koła jest pogłębianie i rozwijanie umiejętności i zainteresowań językowych studentów naszej uczelni.

  Koło naukowe Prawa Konstytucyjnego KoSyOrPa

  Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego KoSyOrPa zostało założone i funkcjonuje od 23 października 2011 r. Zrzesza studentów chcących pogłębiać wiedzę o zagadnieniach prawnoustrojowych, prawach człowieka czy mechanizmach sprawowania władzy w państwie. Do celów koła należy: propagowanie kultury prawnej oraz zasad z niej wynikających, rozwijanie życia naukowego wśród członków Koła, pogłębianie formacji społecznej członków Koła, szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła.


  Koło Naukowe Promocji i Marketingu ProMa

  Koło Naukowe Promocji i Marketingu „ProMa” założone zostało 28 kwietnia 2014 r. Koło posiada odrębny statut. Organami Koła jest Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd. Do celów koła należy w szczególności: rozwijanie wiedzy z zakresu promocji i marketingu, promowanie UJW na zewnątrz, szerzenie atmosfery koleżenstwa wśród członków koła.

  Koło Naukowe Górników i Geologów

  Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2010/2011. Celem działalności jest poszerzanie i zgłębianie wiedzy z zakresu górnictwa i geologii, a także kultywowanie tradycji górniczej.

  Koło Naukowe Wolontariusze

  W dniu 1 grudnia 2016 r.w Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe „Wolontariusze”, którego celem jest integracja środowiska studenckiego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie inicjatywy i zainteresowań studentów wolontariatem, a także prowadzenie badań i projektów naukowych.

  Koło Naukowe Prawa Finansowego

  Powstało w maju 2017 r. i zrzesza studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego, pełnych pasji i zaangażowania do tworzenia społeczności, w której będzie można nie tylko pogłębiać wiedzę z zakresu prawa finansowego, ale także poszerzać horyzonty myślowe i budować pozytywne relacje z drugim człowiekiem.

   

  Władze Uczelni

   

  kierunki studiów – artykuły

  Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

  Zamknij