Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Pedagogika – przygotowanie nauczycielskie

Fot. www.freedigitalphotos.net


Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki to warunek konieczny ku temu, aby podjąć pracę nauczyciela. Mają one bowiem charakter kwalifikacyjny, a zatem nadają wymagane przepisami uprawnienia.

Z oferty podyplomowych studiów pedagogicznych korzystają zazwyczaj absolwenci kierunków zapewniających merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela, którzy nie posiadają jednak z różnych przyczyn przygotowania pedagogicznego (na przykład dlatego, że program studiów nie obejmował kursu pedagogicznego). Grupą szczególnie zainteresowaną takimi studiami są między innymi filolodzy lub osoby legitymujące się stosownymi certyfikatami językowymi. Ale nie tylko studia podyplomowe z zakresu przygotowania nauczycielskiego cieszą się popularnością – dyscyplin pedagogicznych jest wszak wiele.

Podyplomowe studia pedagogiczne prowadzone są również po to, aby dostarczyć słuchaczom specjalistycznej wiedzy czy umiejętności – między innymi z zakresu pedagogiki penitencjarnej, readaptacji społecznej, oligofrenopedagogiki czy pedagogiki terapeutycznej. Możliwości jest wiele, a wybór danej oferty studiów pedagogicznych zależy w głównej mierze od zainteresowań słuchacza, jego profesji i perspektyw zawodowych. Skupmy się jednak na studiach kwalifikacyjnych, a więc nadających uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela.

Chcesz być nauczycielem?Osoby, które otrzymały dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (potwierdzający odpowiednie przygotowanie merytoryczne z danego przedmiotu i jego poziom), a które nie uzyskały podczas studiów kwalifikacji dydaktycznych oraz psychologiczno-pedagogicznych umożliwiających pracę w zawodzie nauczyciela, mogą nadrobić te zaległości podyplomowo. Dzięki świadectwu ukończenia studiów podyplomowych (nadającemu kwalifikacje nauczycielskie) absolwent studiów I stopnia może rozpocząć pracę nauczyciela na II etapie edukacji, a więc w klasach IV-VI, z kolei absolwent studiów II stopnia – także na III i IV etapie edukacji, a zatem w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Świadectwo ukończenia takich studiów uprawnia do prowadzenia zajęć w szkołach, placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych.

Dokumenty, z którymi warto się zapoznać:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów podyplomowych nadających kwalifikacje nauczycielskie i pedagogiczneProgram pedagogicznych studiów podyplomowych z zakresu przygotowania nauczycielskiego obejmuje między innymi następujące przedmioty:
- pedagogika ogólna;
- psychologia wychowawcza;
- wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej;
- wybrane zagadnienia z dydaktyki;
- metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych;
- prawo i polityka oświatowa;
- kultura języka i emisja głosu;
- rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela;
- innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela;
- konstruowanie planów i programów kształcenia;
- pierwsza pomoc przedmedyczna;
- praktyka asystencka;
- praktyka pedagogiczna.

Organizacja studiów, opłatyStudia podyplomowe trwają trzy semestry i odbywają się w trybie niestacjonarnym (podczas weekendowych zjazdów organizowanych najczęściej dwa razy w miesiącu). Istotnym elementem studiów są praktyki asystenckie oraz pedagogiczne. Słuchacze są najczęściej zobligowani do samodzielnej organizacji praktyk. Ewentualne koszty związane z ich realizacją pokrywa z reguły słuchacz. Opłata za jeden semestr studiów wynosi z reguły od 1,5 tysiąca złotych. Podobnie jak w przypadku innych studiów podyplomowych, uczelnie umożliwiają słuchaczom ratalną spłatę czesnego. Warunki takiego rozwiązania określają jednak poszczególne uczelnie indywidualne, dlatego po szczegółowe informacje należy zgłosić się do odpowiedniej jednostki.

Pedagogika przedszkolna i/lub wczesnoszkolnaPodobny (kwalifikacyjny) charakter mają studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej. Nadają one uprawnienia do prowadzenia wychowawczo-dydaktycznych zajęć w przedszkolach i w tak zwanych zerówkach (klasach „0”) oraz w klasach I-III. Słuchacze zdobywają także niekiedy (w zależności od profilu studiów) kompetencje dotyczące terapii zaburzeń rozwojowych, które bez wątpienia podnoszą jakość pracy nauczyciela przedszkolnego. Osobnym kierunkiem pedagogicznych studiów podyplomowych jest edukacja początkowa i terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się lub wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi.

Program studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej. Organizacja i kosztyProgram studiów obejmuje między innymi zajęcia z przedmiotów:
- psychologia małego dziecka;
- biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
- współczesne problemy pedagogiki dziecka;
- wczesna diagnoza i interwencja pedagogiczna;
- wychowanie rodzinne;
- terapia zaburzeń rozwojowych;
- kultura języka i emisja głosu;
- metodyka pracy w przedszkolu;
- praktyka asystencka i pedagogiczna.

Studia takie również trwają trzy semestry, a ich koszt jest porównywalny do studiów zapewniających przygotowanie nauczycielskie na II, III i IV etapie edukacyjnym. Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

RekrutacjaWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w wyznaczonym terminie kompletnej aplikacji, na którą składają się między innymi takie dokumenty:
- podanie/wniosek o przyjęcie na studia;
- dowód wpłaty czesnego lub deklaracja wpłaty w określonym terminie;
- kwestionariusz osobowy;
- fotografie legitymacyjne (z reguły 2 sztuki);
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki podjąć można w większości szkół wyższych. Świadectwo ukończenia takich studiów z pewnością znajdzie przełożenie na zawodowe kompetencje i perspektywy. Podyplomowe studia pedagogiczne służą zdobywaniu specjalistycznej wiedzy oraz podnoszeniu zawodowych kompetencji, a przez to – podniesieniu atrakcyjności słuchacza w oczach pracodawcy; najczęściej także przekwalifikowaniu lub stworzeniu nowych możliwości zawodowych. Co więcej, w świetle prawa są warunkiem ku temu, aby rozpocząć pracę nauczycielską.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 14.05.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły