Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Matematyka

Fot.: www.foter.com


Jeśli posiadasz dyplom licencjacki lub magisterski i przygotowanie pedagogiczne, możesz zdobyć wymagane kwalifikacje i zyskać uprawnienia do nauczania matematyki. Wystarczy, że podejmiesz naukę w ramach studiów podyplomowych!

Absolwenci studiów wyższych na kierunkach ścisłych (innych niż matematyka), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcieliby zdobyć uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, mogą uzyskać niezbędne kwalifikacje, uczestnicząc w studiach podyplomowych z zakresu matematyki. Jest to bowiem możliwe, jeżeli program podjętych studiów spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i przygotowuje merytorycznie słuchaczy do nauczania przedmiotu.

Cel studiówCelem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy matematycznej oraz umiejętności dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki. Słuchacze zdobywają nie tylko dodatkowe uprawnienia, ale i nowe kompetencje, a także podnoszą swoją zawodową atrakcyjność, przez co zwiększają szansę na zatrudnienie. Oczywiście nie bez znaczenia jest tutaj fakt, czy słuchacz posiada dyplom ukończenia studiów I czy II stopnia – absolwenci z tytułem licencjata będą mogli pracować w szkołach podstawowych, a absolwenci z tytułem magistra także w gimnazjach i szkołach średnich.

AdresaciJak już wspomniano, studia podyplomowe na kierunku „matematyka” przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku ścisłym, innym niż matematyka oraz przygotowanie pedagogiczne. Słuchaczami studiów zostają najczęściej nauczyciele, którzy chcą nauczać matematyki jako drugiego przedmiotu.

Organizacja studiów. OpłatyStudia podyplomowe na kierunku „matematyka” trwają trzy lub cztery semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym, co znaczy, że zajęcia odbywają się zazwyczaj w wybrane (uwzględnione w harmonogramie zjazdów) weekendy. Jeśli idzie o opłaty, to semestr studiów kosztuje od 1,2 tysiąca złotych do 2,5 tysiąca złotych, czesne rozłożyć można jednak na raty – taką możliwość daje studentom większość uczelni.

Matematykę można studiować podyplomowo zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Niektóre uczelnie (między innymi krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Uniwersytet Wrocławski czy Uniwersytet Gdański) oferują kandydatom studia podyplomowe na kierunku „matematyka z informatyką”.

Program studiówProgram studiów podyplomowych z matematyki obejmuje przede wszystkim wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:
- analiza matematyczna;
- arytmetyka i algebra z elementami dydaktyki;
- elementy logiki i teorii mnogości;
- geometria z elementami dydaktyki;
- kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa z elementami dydaktyki;
- dydaktyka matematyki;
- technologia informacyjna w nauczaniu matematyki;
- praktyka w szkole;
- seminarium dyplomowe.

Co ważne, program uwzględnia przygotowanie dydaktyczne do nauczania matematyki, ale nie przygotowanie pedagogiczne jako takie – dlatego właśnie warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pedagogiczne (ukończony kurs pedagogiczny lub odpowiednie studia podyplomowe).

Aby uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, słuchacze muszą przygotować pracę dyplomową, a następnie ją obronić. Muszą również odbyć obowiązkowe praktyki studenckie w szkole – na II, III lub IV etapie edukacji.

RekrutacjaKandydaci, poza wspomnianymi już dokumentami potwierdzającymi uprawnienia pedagogiczne, będą musieli przedstawić jeszcze dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis). Wraz z podaniem o przyjęcie na studia podyplomowe, kserokopią dowodu osobistego, wypełnionym kwestionariuszem osobowym oraz zdjęciami w formacie legitymacyjnym stanowić będą kompletną aplikację, którą należy złożyć przed upływem wyznaczonego terminu. O przyjęciu na studia decyduje bowiem zazwyczaj kolejność zgłoszeń.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 12.11.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły