Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Fot.: http://foter.com


Jesteś pracownikiem administracji publicznej lub służb mundurowych? Zależy Ci na rozwoju zawodowym i pogłębianiu swojej wiedzy? Koniecznie zapoznaj się z programem studiów na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”!

Fakt, że Polska zaangażowana jest w europejskie i euroatlantyckie struktury bezpieczeństwa, rodzi potrzebę kształcenia specjalistów zaznajomionych z zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa – w tym bezpieczeństwa wewnętrznego, które stanowi istotny element polityki wewnętrznej państwa. Stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy dzięki swoim kwalifikacjom będą potrafili odpowiednio reagować w obliczu zagrożenia, a także umiejętnie je przewidywać i przeciwdziałać mu. Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kształcą taką właśnie – wyspecjalizowaną – kadrę.

Cel studiówStudia podyplomowe na tym kierunku służą przede wszystkim poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji zawodowych słuchaczy. Dotyczą one szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego – zagrożeń czasu pokoju i wojny, systemu reagowania kryzysowego, roli i zadań poszczególnych elementów systemu reagowania kryzysowego oraz roli i zadań obrony cywilnej.

W efekcie aktywnego uczestnictwa w studiach absolwenci zdobędą następujące kompetencje: umiejętność analizy i oceny zjawisk związanych z bezpieczeństwem i publicznym porządkiem, zdolność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi, takimi jak zakłóceniami porządku publicznego, zagrożeniami o charakterze terrorystycznym, awariami technicznymi, klęskami żywiołowymi i katastrofami naturalnymi. Słuchacze nauczą się także pracy w grupie, kierowania zespołem i prowadzenia symulacji.

AdresaciKierunek stworzono z myślą o wszystkich absolwentach studiów I lub II stopnia, których interesują zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego, jednak przede wszystkim z myślą o osobach zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej; służbach mundurowych (Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojsku Polskim, ABW, Służbie Więziennej); zespołach reagowania kryzysowego czy firmach prywatnych zajmujących się ochroną osób i mienia. Rozbudowany program studiów zapewni im zdobycie wiedzy i umiejętności, które z pewnością okażą się przydatne w pracy zawodowej.

Program studiówZajęcia dydaktyczne realizowane w ramach programu studiów podyplomowych na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów. Podczas zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką sytuacji kryzysowej w kontekście kulturowym, ideologicznym, socjologicznym i psychologicznym, poznają również aspekt prawny zarządzania kryzysowego.

Oto przykładowy program studiów (realizowany na Uniwersytecie Warszawskim):
- instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;
- problemy współczesnego państwa;
- instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego;
- prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego;
- bezpieczeństwo teleinformatyczne;
- ochrona informacji niejawnych;
- bezpieczeństwo przemysłowe;
- współczesne problemy i rodzaje terroryzmu;
- biały wywiad;
- służby specjalne we współczesnym państwie;
- zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego;
- psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych;
- podstawy kryminologii i kryminalistyki;
- bezpieczeństwo sfery publicznej;
- zarządzanie kryzysowe;
- ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów;
- skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego;
- negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych;
- zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych;
- zarządzanie bezpieczeństwem.

Organizacja studiów, opłatyStudia trwają dwa semestry, rozpoczynają się zazwyczaj jesienią (wrzesień lub październik). Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym – podczas weekendowych zjazdów, organizowanych z reguły co dwa tygodnie, według indywidualnego harmonogramu danej uczelni. Koszt uczestnictwa w studiach oscyluje wokół 2 tysięcy złotych za jeden semestr nauki. Kandydaci zainteresowani spłatą czesnego w systemie ratalnym powinni zgłosić się do odpowiedniego sekretariatu ds. studiów podyplomowych z pytaniem o warunki takiego rozwiązania.

RekrutacjaNabór na studia podyplomowe prowadzony jest najczęściej według kolejności zgłoszeń, rzadziej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat zobowiązany jest doręczyć (osobiście lub pocztą) komplet wymaganych przez uczelnię dokumentów. W skład aplikacji wchodzi z reguły:
- wniosek o przyjęcie na studia;
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów;
- kwestionariusz osobowy;
- fotografie legitymacyjne;
- dowód wpłaty czesnego i opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronach internetowych poszczególnych uczelni.


Red. B. Stachnik

Data publikacji: 29.10.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły