Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Informatyka
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Psychologia
Psychologia dla magistrów i licencjatów
Transport
Zarządzanie

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnia przyszłości

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie należy do grona uczelni elitarnych, cieszących się znaczącym prestiżem i stale umacniających swoją pozycję na akademickiej mapie Polski. Wskazane w misji i strategii rozwoju cele Szkoła realizuje w sposób konsekwentny, profesjonalny i wysoce efektywny, o czym świadczą nie tylko liczne nagrody, wyróżnienia i  akredytacje przyznane Uczelni przez niezależne instytucje regionalne i  krajowe, ale także wysoka liczba studentów (mimo niekorzystnych tendencji demograficznych), pozytywne opinie interesariuszy lokalnych oraz wypracowane w  ostatnich latach liczne osiągnięcia organizacyjne, naukowe i dydaktyczne, będące wizytówką WSEI i wyróżniające ją na tle wielu innych polskich uczelni, nie wyłączając dużych uniwersytetów.

Dzięki nowoczesnemu podejściu do zarządzania (w  tym zwłaszcza zarządzania jakością kształcenia) Uczelnia stała się jednym z niekwestionowanych liderów sektora szkolnictwa wyższego w  województwie lubelskim.

Uczelnia wykreowała spójną koncepcję studiowania na wszystkich rodzajach i poziomach akademickiej edukacji, w pełni zgodną z uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi oraz przyjętą strategią rozwoju.

Jednym z  najważniejszych rysów charakterystycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i  Innowacji w  Lublinie, konstytuujących tożsamość uczelni i  tworzących jej indywidualną markę, jest praktyczna orientacja kształcenia.

Należy podkreślić, iż Wyższa Szkoła Ekonomii i  Innowacji w  Lublinie jest uczelnią potrafiącą w  sposób wzorcowy wykorzystywać rozwiązania innowacyjne wypracowane w toku realizacji projektów badawczych i  rozwojowych dla podnoszenia jakości kształcenia i wzmacniania edukacji praktycznej.

Uczelnia jest aktywnym aktorem lokalnych i  regionalnych sieci społecznych, promotorem przedsięwzięć zorientowanych na pomnażanie kapitału społecznego i innowatorem pobudzającym rozwój gospodarczy miasta i regionu. Podejmuje również szereg wartościowych inicjatyw w obszarze CSR, które – adresowane do różnych środowisk, branż i grup wiekowych – stanowią świadectwo społecznej „użyteczności” Uczelni i występującej po stronie jej władz świadomości wagi pozadydaktycznych i pozanaukowych funkcji zewnętrznych instytucji akademickiej.

Kanclerz WSEI
mgr Teresa Bogacka

 

Misja WSEI w Lublinie


Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze.

Dbamy o to, by dyplom naszej Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

Realizując swoje cele Uczelnia przestrzega następujących zasad:

 • profesjonalizm - nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy;

 • partnerstwo - jest stosowane w WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby;

 • jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą - pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące;

 • innowacyjność i przedsiębiorczość - przygotowujemy studentów do podejmowania
  wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.
 •  

  Certyfikaty i wyróżnienia


  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od lat zajmuje silną pozycję w czołówce uczelni niepublicznych. Potwierdzają to wyniki rankingów edukacyjnych i przyznawane certyfikaty.

 • 18 miejsce w Polsce w Rankingu Niepublicznych Uczelni magisterskich (wśród 231 uczelni niepublicznych)
 • 1 miejsce w regionie
 • Złoty Certyfikat "Uczelnia Liderów 2017" wraz z Wyróżnieniem Specjalnym Zarządu Fundacji Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego
 • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła" i certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca" w roku akademickim 2017/2018.
 • Laureat konkursu na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych"
 •  

  Zasady rekrutacji


  Studia I stopnia, Psychologia i Pielęgniarstwo "pomostowe"
  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  Aby zapisać się na studia należy:
 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 • KROK 1 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5).

 • KROK 2 - ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • kserokopia Dyplomu pielęgniarskiego (oryginał do wglądu) – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia I stopnia, studia jednolite magisterskie Psychologia, pielęgniarstwo "pomostowe") dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie,
 • umowę o warunkach odpłatności (stacjonarne, niestacjonarne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dla kandydatów na studia inżynierskie kierunek Informatyka, Transport, Mechanika i Budowa Maszyn),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ankietę rekrutacyjną.

 • KROK 3 - GRATULUJEMY ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSEI

  Studia II stopnia
  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  Aby zapisać się na studia należy:
 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 • KROK 1 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • świadectwo dojrzałości,
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych: część A i część B – suplement.

 • KROK 2 - ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia II stopnia uzupełniające) dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie,
 • umowę o warunkach odpłatności (stacjonarne, niestacjonarne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu) i kserokopię suplementu (dla kandydatów na studia II st. uzupełniające),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ankietę rekrutacyjną.

 • KROK 3 - GRATULUJEMY ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSEI

  Kontakt
  Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
  tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

   

  ikonka kierunki studiów
  Kierunki studiów - artykuły