Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Gdańsk

80-045 Gdańsk

ul. Brzegi 55

ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Cena za semestr od 3130zł od od od
Wydział Informatyki
Cena za semestr od od 3130zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Zamiejscowy Informatyki PJWSTK w Gdańsku

Wydział Zamiejscowy Informatyki PJWSTK w Gdańsku rozpoczął działalność w 2007 roku. Wydział prowadzi studia inżynierskie w trybie dziennym i zaocznym na kierunku Informatyka.

Sale wykładowe oraz laboratoria specjalistyczne wyposażane są w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i oprogramowanie. PJWSTK oferuje doskonałe warunki studiów w małych grupach, indywidualne stanowiska komputerowe dla każdego studenta, możliwość samodzielnej pracy w pracowniach komputerowych poza godzinami zajęć. Na Uczelni stopniowo będą uruchamiane specjalistyczne laboratoria: Multimediów, Sieci Komputerowych, Elektroniki, Baz Danych, Animacji i Grafiki 3D.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków, spośród których wielu uzyskało tytuły naukowe lub ma za sobą wieloletnie staże w zagranicznych ośrodkach naukowych. To właśnie umożliwia prowadzenie studiów dziennych również z wykładowym językiem angielskim, na równie wysokim poziomie, co w języku polskim. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się w dni powszednie , natomiast na studiach zaocznych w trybie zjazdów weekendowych (co drugi weekend tj. soboty-niedziele). Studenci wnoszą jednorazową opłatę wpisową oraz opłaty miesięczne. Opłaty są ustalane kontraktem na cały okres studiów.

Najlepsi studenci w ramach programu Socrates/Erasmus będą mogli wyjeżdżać na studia do partnerskich Uczelni zagranicznych w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Studenci będą mogli też pogłębiać swoje zainteresowania uczestnicząc aktywnie w kołach naukowych.

Prawa Studenckie
Studentom Wydziału Zamiejscowego PJATK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek (np. w komunikacji publicznej), stypendiów naukowych i socjalnych .

System stypendialny
W PJATK istnieje rozbudowany system stypendialny. Studentom przysługują nagrody Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, specjalne (dla osób niepełnosprawnych), sportowe oraz zapomogi (wypłacane w nagłych przypadkach losowych). Najlepsi studenci otrzymują również redukcje czesnego za bardzo dobre wyniki w nauce.

Pomoc materialna
Spis informacji na temat pomocy materialnej dostępny jest na podstronie Pomoc materialna

 

Zasady rekrutacji

W 2018 roku rekrutacja prowadzona jest na następujących kierunkach:

Wydział Informatyki – studia inżynierskie stacjonarne
Wydział Informatyki – studia inżynierskie niestacjonarne
Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA) – studia licencjackie stacjonarne
Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA) – studia licencjackie niestacjonarne

Rekrutacja odbywa się w Dziekanacie, w godzinach jego otwarcia

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Zasady rekrutacji:
Wydział Informatyki
Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA)

Opłaty za studia i redukcje czesnego w I semestrze za wyniki maturalne

PJATK oferuje studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty.

W celu transferu ocen należy:

- zapoznać się z regulaminem transferu
- dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” z poprzedniej uczelni;
- pobrać z dziekanatu PJATK arkusz transferu ocen właściwy dla danego kierunku.
Ostateczną decyzję dot. transferu oraz kwalifikacji na odpowiedni semestr podejmuje Dziekan.

 

Dni Otwarte

dni Otwarte

Ideą, która przyświeca Dniom Otwartym, jest zaprezentowanie Uczelni przede wszystkim naszym przyszłym studentom. Każdy Dzień Otwarty to możliwość spotkania przedstawicieli wszystkich specjalizacji, wydziału jak również osób zajmujących się wymianą zagraniczną, stypendiami i praktykami studenckimi. Można porozmawiać z wykładowcami, asystentami oraz zasięgnąć opinii od studentów. Można też zapoznać się z zasobami sieciowymi PJATK i oprogramowaniem udostępnianym studentom.

Dni Otwarte w roku akademickim 2017/2018:

- 19.05.2018 r.

- 30.06.2018 r.

Programy Dni Otwartych zostaną opublikowane na stronie internetowej min. 2 tygodnie przed wydarzeniem.

Program Dnia Otwartego

 

Dla studentów

Języki obce

Nauka języka angielskiego w PJWSTK dostosowana jest do stopnia znajomości języka z jakim studenci rozpoczynają studia. Największy nacisk położony jest na naukę Business English - poza zagadnieniami gramatyki, studenci rozwijają umiejętności przydatne w środowisku pracy, np.: przygotowanie i wygłoszenie profesjonalnej prezentacji czy napisanie dobrego CV. Kurs języka angielskiego na studiach dziennych trwa 4 godz. tygodniowo, natomiast w trybie zaocznym 2 godz. podczas każdego zjazdu. Lektorat trwa przez cały okres studiów. Pod koniec studiów, studenci mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) organizowanego w PJWSTK przez LCCI IQ - Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Praktyki

Studenci Informatyki zobowiązani są do odbycia ośmiotygodniowych praktyk studenckich. Zaliczenie praktyk jest warunkiem uzyskania dyplomu. W celu ułatwienia studentom znalezienia interesujących ofert opracowany został portal praktyk. Praktyki są bezpłatne, a pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich przebiegiem. Niektóre firmy decydują się jednak płacić praktykantom lub proponują podpisanie umowy o prace.

Studia w języku angielskim

PJWSTK w Gdańsku planuje uruchomienie studiów anglojęzycznych. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, bazować będzie się na anglojęzycznych wersjach oprogramowania. W tych samych grupach studiować będą studenci polscy i z uczelni zagranicznych, którzy w ramach wymiany zaliczają wybrany semestr w PJWSTK. Program wzbogacony zostanie o wykłady gościnne wykładowców z zagranicznych uniwersytetów partnerskich. Ukończenie studiów w
w/w trybie będzie dokumentowane anglojęzycznym Suplementem do Dyplomu, odpowiadającym standardom obowiązującym w Unii Europejskiej. Zasady rekrutacji do grup anglojęzycznych są podobne do zasad w PJWSTK w Warszawie.

 

Kontakt

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych -
Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
ul. Brzegi 55
80-045 Gdańsk
tel. (0-58) 683-59-75

Dojazd liniami ZKM w Gdańsku:

Przystanek autobusowy: Sandomierska

Dojazd z przystanku Dworzec Główny PKP w Gdańsku liniami:

151, 154, 189, 200, 205, 207, 210, 256

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły