Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Pedagogika

Fot. www.freedigitalphotos.net


Dyplom z pedagogiki utożsamiany jest najczęściej z możliwością pracy w przedszkolu lub szkole – pracy, o którą, jak wiadomo, nie jest łatwo. Pedagogika to jednak studia niedocenione – pedagodzy mają spory potencjał i niemałe pole do popisu. Przekonaj się!

Pedagogika kojarzy się przede wszystkim z... dziećmi. Jest to trop słuszny o tyle, że absolwenci pedagogiki pracują między innymi właśnie z najmłodszymi – w przedszkolach lub szkołach. Pedagogika jest jednak dyscypliną zorientowaną na edukację człowieka, jego wychowanie i kształcenie, niezależnie od wieku, w jakim się on znajduje. Nie należy zatem postrzegać pedagogiki przez pryzmat krzywdzącego nieraz stereotypu – warto dać jej szansę.

Pedagogika – więcej niż myślisz!Pedagogika, czyli ars educandi (z łac. sztuka wychowania), wzięła swój początek od Platona. Polska nazwa tej nauki wywodzi się zresztą od greckiego słowa paidagogos, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza „prowadzący dziecko”. Początkowo termin pedagogika obejmował swoim zakresem opiekę i wychowanie, a następnie nauczanie i kształcenie dzieci oraz młodzieży. Obecnie pole zainteresowań pedagogiki jest o wiele szersze – obejmuje nie tylko wspomniane już obszary, ale także andragogikę, czyli kształcenie dorosłych.

Co ważne, pedagogika jest nauką interdyscyplinarną, która korzysta nie tylko z tradycji humanistycznej, ale i z nauk medycznych oraz ekonomicznych. Dzięki temu z powodzeniem podejmuje nowe zagadnienia, takie jak wychowawcze oddziaływanie instytucji wychowania pozaszkolnego, przede wszystkim mass mediów, organizacji młodzieżowych, placówek kulturalnych (teatrów, klubów, muzeów itp.) i samej kultury oraz instytucji religijnych.

Jakie cechy powinien posiadać pedagog?Pedagog to osoba, której praca polega przede wszystkim na kontaktach z ludźmi – zanim podejmiesz studia pedagogiczne, zastanów się, czy posiadasz cechy niezbędne w tym zawodzie, a więc otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Musisz także pamiętać, że Twoja praca będzie wymagała akceptacji poglądów rozmówcy, nieraz skrajnie różnych od Twoich, oraz tolerancji, a także umiejętności panowania nad stresem i własnymi emocjami. Powinieneś być również sprawnym obserwatorem, umiejętnie kojarzącym fakty i potrafiącym wyciągać wnioski.

Organizacja studiów, specjalizacjeStudia pedagogiczne dostępne są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym) – na studiach I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Kierunek ten oferują uczelnie publiczne oraz prywatne. Student może zazwyczaj wybrać specjalizację studiów już na I roku studiów, nie będzie to jednak wybór prosty, ponieważ możliwości jest wiele. Oto przykładowe specjalizacje na kierunku pedagogika:

- resocjalizacja;
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;
- glottodydaktyka i nauczanie zintegrowane;
- logopedia;
- edukacja artystyczna w zakresie muzyki/sztuk plastycznych;
- pedagogika specjalna;
- pedagogika opiekuńcza;
- terapia zajęciowa;
- doradztwo zawodowe i personalne;
- pedagogika zdrowia;
- pedagogika społeczna w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa;
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
- andragogika;
- edukacja dorosłych i gerontologia.

Program studiówNie tylko specjalizacje w ramach studiów na kierunku pedagogika, ale również sam program studiów jest niezwykle urozmaicony. Oczywiście część przedmiotów uzasadniona jest wybraną przez studenta specjalizacją, jednak bez względu na to, jaką specjalizację student wybierze, będzie musiał zaliczyć przedmioty obligatoryjne. Są to następujące przedmioty:

- filozofia;
- etyka;
- antropologia kulturowa;
- dydaktyka ogólna;
- socjologia edukacji;
- historia wychowania;
- teorie środowisk wychowawczych;
- biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
- psychologia społeczna;
- psychologia osobowości;
- psychologia rozwoju człowieka;
- problemy współczesnej kultury i edukacji;
- metodologia badań pedagogicznych;
- edukacja ekologiczna;
- edukacja zdrowotna.

Gdzie pedagog znajdzie pracę?Z uwagi na fakt, że pedagogika to studia, które wyposażają absolwentów w wiedzę na temat wychowywania i kształcenia człowieka przez całe jego życie, pedagodzy są zatrudniani między innymi jako: nauczyciele; specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych oraz pozaszkolnych; pracownicy administracji oświatowej oraz urzędów pracy; pracownicy domów pomocy społecznej; pracownicy fundacji lub stowarzyszeń edukacyjnych; szkoleniowcy / specjaliści do spraw szkoleń; specjaliści do spraw personalnych; pedagodzy w zakładach karnych, policji lub wojsku; kuratorzy społeczni i sądowi; eksperci w poradniach rodzinnych.

Na perspektywy zawodowe dodatkowo wpływa fakt, że pedagodzy – jako specjaliści „od edukacji” – sami „skazani” są niejako na ciągły rozwój. Niezależenie od dziedziny, w jakiej się wyspecjalizują lub podejmą pracę, mogą nadal się dokształcać, nie tylko zwiększając szanse na zatrudnienie, ale i wyprzedzając potrzeby rynku pracy.

Rekrutacja, progi punktoweRekrutacja na studia I stopnia na kierunku pedagogika przebiega na podstawie wyników uzyskanych z egzaminów maturalnych. Dla przykładu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2013/2014 weźmie pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot do wyboru (WOS, historia, geografia, matematyka, biologia). Z kolei Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zakwalifikuje na studia tych kandydatów, którym najlepiej pójdą matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz trzeciego przedmiotu (do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, WOS albo wiedza o tańcu).

Kandydaci na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będą mogli wybrać trzy przedmioty (do wyboru: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS) – wyniki z egzaminów z wybranych przedmiotów będą odpowiednio przeliczone i na podstawie uzyskanej w ten sposób ilości punktów kandydaci będą przyjmowani na studia.

W roku akdemickim 2012/2013 progi punktowe przybrały następujące wartości:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 56 punktów;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: 46,8 punktu;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - 180 punktów
spec. pedagogika opiekuńcza - 98 punktów.

Kandydaci na studia II stopnia na większości uczelni publicznych i prywatnych przejdą rekrutację na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia.


Red. Barbara Stachnik

Data publikacji: 26.02.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły